Karina Perez Aragon
Karina Perez Aragon
V e n i c e    2 0 0 3
Karina Perez Aragon
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Venice 2003
Karina Perez Aragon
Early work